Застраховки

Гражданска отговорност

ПРЕДМЕТ:

При тази застраховка Застрахователят покрива отговорността на застрахованото лице за причинени виновно от него вреди на трето лице по повод притежаването и ползването на МПС. Тази застраховка е задължителна и трябва да се сключи за всяко МПС, което е собственост на търговеца. Застраховката се сключва за една година – от дата до дата.

ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ: 

Застрахователят покрива щетите понесени от третото лице до определен лимит на отговорност. Той се определя според държавата където е настъпило събитието. За България лимитът на отговорност е 700 000 лв. при всяко събитие за едно пострадало лице и 1 000 000 лв. при повече пострадали. За имуществени вреди лимитът е 200 000 лв. за всяко събитие. Важно е да знаете, че ако причините вреди над този размер ще трябва да ги изплатите на пострадалото лице лично.

СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА: 

При сключване на застраховката следва да представите на Застрахователя или неговия агент регистрационния талон на МПС и да отговорите вярно и честно на зададените Ви въпроси при попълване на полицата. При сключване на застраховката с полица няма да получите квитанция или разписка за платените суми. Самата полица служи за доказателство, че сте платили, тъй като е отпечатана под контрола на Министерство на финансите. Възможно е ако имате повече МПС и искате специфични условия, да сключите самостоятелен договор със Застрахователя. Към договора ще бъде приложен опис на застрахованите МПС. От Застрахователя следва да получите знак на Гаранционния фонд състоящ се от стикер и талон. Стикера залепвате в долната лява част на предното стъкло на МПС, а талона носите винаги с полицата и при проверка сте длъжен да го покажете на контролните органи.

СМЯНА НА СОБСТВЕНОСТТА: 

Ако прехвърлите правото на собственост върху Вашето МПС през срока на застраховката, същата не се прекратява по право. Всички права и задължения по нея преминават върху новият собственик на МПС. За Вас като продавач и за новия собственик на МПС е налице задължение да уведомите Застрахователя си в 7-дневен срок от продажбата. Ако не сторите това, Застрахователя има право да търси от Вас неплатените вноски от Застрахователната премия. Дори и да не уведомите Застрахователя за смяната на собствеността полицата е валидна и при ПТП Застрахователят е длъжен да изплати обезщетение на пострадалото лице.

Автокаско

Застраховка „Каско” на моторни превозни средства (МПС) е доброволна и осигурява най-пълната застрахователна защита на вашия автомобил. Застраховката покрива пълна загуба или частична щета по автомобила като резултат от проявление на следните рискове:

 • Пожар
 • Природни бедствия
 • Пътнотранспортно произшествие, включително щети в паркирано състояние
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Кражба / грабеж

Предлагат се допълнителни покрития като: покритие за гуми, умишлен палеж и взривяване, механична повреда, разнобразни варианти на ползване на пътна помощ и асистанс при застрахователно събитие и техническа повреда.

Застраховката е валидна за територията на Република България, а разширение за чужбина се осигурява безплатно или срещу допълнителна премия, взависимост от условията на застрахователя.

Застрахователната премия (цената на застраховката) се определя индивидуално за конкретния автомобил и отчита факторите:

 • застрахователна сума на автомобила – стойността, определена от застрахователя
 • вид и марка, години на автомобила
 • териториална валидност на застраховката
 • начин на плащане – еднократно или разрочено, ползване на предварителен бонус
 • наличие на предходни щети и изплатени обезщетения

ВАЖНО: Полицата влиза в сила след извършване на оглед на автомобила от застрахователя и/или изпълнение на обезопасителни мерки като пасивно маркиране, GPS.

Зелена Карта

Сертификатът „Зелена карта“ е валиден в държавите членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и трети държави, членки на системата „Зелена карта“, като самият сертификат не предоставя застрахователна защита. Той се издава на базата на валидна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и удостоверява наличието й пред компетентните органи на съответната държава-членка на системата.

Срокът му на валидност е една година и съвпада с този на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. При някои застрахователни компании е възможно издаването на сертификат „Зелена карта“ за по – кратък период от време.

При пътуване в Държави членки на Европейското икономическо пространство, Андора, Хърватска, Швейцария и Сърбия, сертификатът „Зелена карта” не е задължителен. Въпреки, че в определени страни не се изисква сертификат „Зелена карта“ е препоръчително да имате валиден такъв, когато пътувате в тези държави, тъй като при проверка от местните контролни органи такъв може да бъде изискан като доказателство за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Сертификат „Зелена карта“ е задължителен при пътуване до трети държави от системата: Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Македония, Израел, Иран, Черна гора, Мароко, Русия, Молдова, Тунис, Турция, Украйна.

Злополука на местата в МПС

Застраховка „Злополука на местата в МПС“ е доброволна и предвижда изплащането на обезщетения на лицата в МПС при смърт или телесни увреждания, настъпили вследствие на пътно транспортно произшествие. Застраховат всички места в превозното средство, обявени в регистрационните му документи, включително и мястото на водача, което осигурява застрахователно покритие за всички лица, намиращи се в МПС по време на ПТП.

Покрити рискове:

 • Смърт, причинена вследствие на злополука
 • Временна или трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука

Възможно е договаряне на допълнителни клаузи, като например покриване на медицински разхоски, вследствие на ПТП.

Задължителна е застраховката „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз“.

Застрахователни обезщетения

 • При смърт на застраховано лице, вследствие на ПТП, на законните наследници се изплаща застрахователната сума за едно място, договорена в полицата
 • При трайна загуба на трудоспособност, на застрахованото лице се изплаща обезщетение, изчислено като процент от застрахователната сума, равен на процента на загубена трудоспособност.

Автоасистанс

Застраховката Автоасистанс предлага денонощна помощ на авариралия автомобил и пътниците в него, в случай на настъпване на инцидент при пътуване. При необходимост се осигурява медицинска помощ на пътниците в автомобила.

Застрахователните компании, които предлагат тази застраховка, разполагат с гореща линия на спешен автоасистанс център, на който можете да позвъните и да получите инструкции и помощ.

 

Освен осигуряване на максимално спокойствие и сигурност при пътуване, застраховката „Автоасистанс“ има за цел да помогне с плащане на разходи за настаняване и транспорт в случай на настъпил инцидент.

Застраховката Автоасистанс може да е валидна както на територията на Република България, така и в чужбина.

Застрахователно покритие:

 • Транспортиране до Център за спешна медицинска помощ на водача и придружаващите го пътници вследствие на ПТП
 • Транспортиране на пътниците в автомобила от мястото на ПТП до най-близкото населено масто, от което може да се извърши връщането им до дома
 • При необходимост, настаняване в хотел до лимита, посочен в застрахователната полица;
 • Организиране и заплащане на разходите по осигуряване на техническа помощ в случай, че автомобилът не е в движение
 • Осигуряване транспортирането на автомобила до неговото местодомуване, посредством резервен водач, в случай че при ПТП е пострадал водача на автомобила
 • Репатриране на тленни останки в случай на смърт.

Предимства на застраховка АВТОАСИСТАНС:

 • Гарантира спокойствие за водача и продружаващите го лица  с денонощна техническа помощ 365 дни в годината
 • Минимизира непредвидените разходи за транспортиране и настаняване на пътниците и автомобила
 • Осигурява бърза реакция и сигурност при нужда от помощ на пътя
 • Често застрахователите предоставят различни отстъпки при сключване на застраховка „Автоасистанс“ заедно с друга автомобилна застраховка – Гражданска отговорност или Автокаско