За нас

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

„ТРАНСИНВЕСТ ГРУП“ ЕООД е компания с дългогодишен опит в административно обслужване и консултиране на транспортните дружества относно изискванията на Закон за автомобилните превози и подзаконовите нормативни актове.

      Дружеството притежава лиценз за извършване на монтаж, проверка и ремонт на тахографи и скоростоограничители. Разполага с апаратура от последно поколение за  техническо и сервизно обслужване.

 

„ХОТ ТИКЕТ“ ЕООД  е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено през 2012 година. Основните приоритети на дружеството са безопасност, прецизност и коректност към клиенти и партньори. Динамичното развитие на фирмата е определящо при сключването на изгодни договори с водещи български дружества като е допринесло за затвърждаване на имиджа на дружеството, като надежден и стабилен партньор.

„ХОТ  ТИКЕТ“ ЕООД притежава Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС № 1206, за „V-категория“, издадено от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, което включва извършване на технически прегледи на следните пътни превозни средства:

 • Мотоциклети;
 • Леки автомобили;
 • Товарни автомобили;
 • Автобуси;
 • Ремаркета и полуремаркета;
 • Проверка на техническа изправност съгласно изискванията на Международния транспортен форум ЕКМТ/СЕМТ;
 • Проверка на техническата изправност на ППС, превозващи определени опасни товари по шосе(типове EX/II, EX/III, FL, AT и MEMU);
 • Периодични проверки на херметичност и на хидравлично налягане на цистерни и контейнер-цистерни, предназначени за превоз на опасни товари по шосе;
 • Първоначална проверка на допълнително монтирани в МПС уредби с втечнен нефтен газ (ВНГ) или сгъстен природен газ (СПГ).

 

„УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ” ЕООД, е създаден с цел да предложи обучение и допълнителна квалификация на водачи на МПС извършващи обществен превоз на пътници и товари, както и обучения съгласно изискванията на Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО). Дружеството разполага с разрешения за обучение издадени от ИА „Автомобилна администрация“, както и от „Национална агенция за професионално образование и обучение“.

Екипът на „Учебен център Бест Драйв” ЕООД е съставен от висококвалифицирани преподаватели с доказан опит. Центърът разполага с една от най-съвременните и технически оборудвани бази. Учебният център е лицензиран и предлага следните видове обучения квалификации и преквалификации:

 • Обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС;
 • Професионална квалификация за начално и периодично обучение на водачи извършващи обществен превоз на пътници и товари;
 • Обучение на професионално компетентни лица за ръководител транспортна дейност на превозвачи извършващи вътрешен или международен превоз на пътници и товари;
 • Обучение за придобиване и удължаване срока за валидността на свидетелствата на водачите извършващи превоз на опасни товари, съгласно изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR);
 • Обучение за придобиване и удължаване срока за валидността на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари в съответствие с изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR).

Учебния център притежава Лицензия № 201112928/28.09.2011 г. като Център за професионално обучение, осъществявайки дейността си в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение. Разполага с оборудвана материално-технически база за обучение с общ капацитет за над 90 човека.