За нас ПТП

Контролно-техническсия пункт е от най-високата V категория и в него се извършват следните дейности

– периодични прегледи за проверка на техническата изправност на всички видове пътни превозни средства. (леки, лекотоварни, тежкотоварни, автобуси, ремаркета, полуреваркета, мотоциклети, цистерни)

– заверка на ЕКМТ/СЕМТ сертификати

– периодични прегледи и проверки на ППС съгласно спогодба A D R

 

Всички прегледи се извършват в съответствие с НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., бр. 73 от 2.09.2014 г., в сила от 1.09.2014 г., бр. 40 от 27.05.2016 г., в сила от 27.05.2016 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ППС ЗА ПРЕГЛЕД

– Регистрационен талон – част I и част II (голям и малък талон), като се допуска и четливо копие на големия талон.

– Документ за самоличност на лицето, което представя автомобила на преглед (лична карта или шофьорска книжка).

– Полица за валидна застраховка гражданска отговорност.

– Документ за платен данък на ППС (изисква се в случай, че автоматичната компютърна система открие задължения).

– Ако автомобилът има монтирана газова уредба трябва да има залепен стикер “GAS” на задното стъкло (изправността на газовата уредба се отбелязва в удостоверението за периодичен преглед)