Услуги Сервиз Тахографи

ПРИ НАС СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

 •  ЗАВЕРКА И НАСТРОЙКА НА АНАЛОГОВИ И ДИГИТАЛНИ ТАХОГРАФИ –

Извършена съгласно нормативните изисквания на Регламент (ЕИО) № 3821/85 Приложение I (раздели IV,V и VI) и Приложение IБ, Регламент (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014.

Стъпките по които се извършват заверките на тахографските системи са:

 • Първоначален оглед за изправността и цялостта на тахографската система, проверка за наличие на манипулативни и смущаващи устройства, нарушаващи нормалната работа на тахографската система, проверка точността на показанията на тахографа и поставяне на контролни пломби при връзките на отделните компоненти от системата.
 • Самата проверка се извършва на 20-метрова отсечка със сертифициран програматор, за отчитане на брой импулси подадени от датчика за скорост, като предварително са зададени размера на гумите и тяхната обиколка.
 • След определяне на параметризиращия коефициент W, се задава константата на тахографа К, симулира се скорост за проверка на километро-показателя и правилната работа на скоросто-ограничитела.
 • След завършване на проверката се пристъпва към пломбиране на тахографската система и издаване на удостоверителен протокол за изправност и поставяне на монтажна табела с данни за сервиза, автомобила и резултатите от направената проверка.

ВАЖНО ! ! !

 • Заверка и настройка на тахографските системи се извършват периодично, максимум на всеки две години, както и в случаите на ремонт на тахографската система, скоростни и предавателни кутии, смяна на гуми и всичко останало, което влияе на точността на измерването и води до промяна в параметрите. Заверка и настройка на тахографската система се прави и в случаите на промяна на собственост на МПС или смяна на регистрационните табели, както и при отклонение на повече от 20 минути в часовника на тахографа.
 • МОНТАЖ И ЗАМЯНА НА ТАХОГРАФИ

При нас може да замените повредения или стар тахограф с последно поколение тахографи от всички производители одобрени от ЕС, отговарящи на последните изисквания. При направени конструкционни промени на МПС изискващи от закона наличието на тахографска система, можем да монтираме такава, след направена оферта с право на избор според Вашите изисквания.

 • РЕМОНТ НА ТАХОГРАФСКИ СИСТЕМИ

При възникнали проблеми с тахографската система и тяхното отстраняване, от голямо значение е правилната диагностика, която нашите специалисти могат да направят опирайки се на дългогодишния си опит в областта и високата квалификация. Ремонт се извършва на всички видове аналогови тахографи и по периферията на всички тахографски системи, както аналогови, така и на дигитални. Ремонтите се извършват с оригинални резервни части и компоненти със съответната гаранция.

 • АРХИВИРАНЕ НА ДАННИ

            Сервизът е оборудван с всичко необходимо за архивиране  на данните от дигиталните тахографи и картите на водачи, както и разполагаме с необходимия софтуер за дигитализиране на тахографските листа. Архивирането е периодичен процес, позволяващ контрол на дейностите на транспортния работник. Той е задължителен за всички превозвачи извършващ Обществен превоз на товари/пътници, както и при превозите за собствена сметка.

Превозвачите подлежат на санкции от страна на контролните органи съгласно Закона за автомобилните превози и НАРЕДБА № H-3 от 7.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт и за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (Загл. изм. – ДВ, бр. 15 от 2016 г.)

Чл. 38. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г.) (1) Превозвачите и лицата, извършващи превоз за собствена сметка, извличат данните от паметта на дигиталния тахограф и картата на водача, с изключение на подробните данни за скоростта:

 1. най-малко един път на 90 дни – за данните от паметта на дигиталния тахограф;
 2. най-малко един път на 28 дни – за данните от картата на водача.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2016 г.) При подновяване на карта на водача лицата по ал. 1 извличат данните от паметта на картата преди предаването й в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” и получаването на нова карта.

(3) Извлечените данни по ал. 2 се предоставят на водача.