Услуги ПТП

Контролно-техническсия пункт е от най-високата V категория и в него се извършват следните дейности

– периодични прегледи за проверка на техническата изправност на всички видове пътни превозни средства. (леки, лекотоварни, тежкотоварни, автобуси, ремаркета, полуреваркета, мотоциклети, цистерни)

– заверка на ЕКМТ/СЕМТ сертификати

– периодични прегледи и проверки на ППС съгласно спогодба A D R

Разполагаме с разработена специално за нуждите на дейноста онлайн база данни в която се съхраняват всички данни от извършените технически прегледи. Програмата е внедрена с цел улесняване на клиентите при представяне на ППС за последващ преглед.

По желание на клиента извършваме безплатно известяване чрез SMS или Еmail за датата на предстоящ преглед.

Всички прегледи се извършват в съответствие с НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., бр. 73 от 2.09.2014 г., в сила от 1.09.2014 г., бр. 40 от 27.05.2016 г., в сила от 27.05.2016 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ППС ЗА ПРЕГЛЕД

–  Регистрационен талон – част I и част II (голям и малък талон), като се допуска и четливо копие на големия талон.

– Документ за самоличност на лицето, което представя автомобила на преглед (лична карта или шофьорска книжка).

– Полица за валидна застраховка гражданска отговорност.

– Документ за платен данък на ППС (изисква се в случай, че автоматичната компютърна система открие задължения).

– Ако автомобилът има монтирана газова уредба трябва да има залепен стикер “GAS” на задното стъкло (изправността на газовата уредба се отбелязва в удостоверението за периодичен преглед)