Гражданска отговорност

 • Гражданска отговорност

  ПРЕДМЕТ:

  При тази застраховка Застрахователят покрива отговорността на застрахованото лице за причинени виновно от него вреди на трето лице по повод притежаването и ползването на МПС. Тази застраховка е задължителна и трябва да се сключи за всяко МПС, което е собственост на търговеца. Застраховката се сключва за една година – от дата до дата.

  ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ: 

  Застрахователят покрива щетите понесени от третото лице до определен лимит на отговорност. Той се определя според държавата където е настъпило събитието. За България лимитът на отговорност е 700 000 лв. при всяко събитие за едно пострадало лице и 1 000 000 лв. при повече пострадали. За имуществени вреди лимитът е 200 000 лв. за всяко събитие. Важно е да знаете, че ако причините вреди над този размер ще трябва да ги изплатите на пострадалото лице лично.

  СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА: 

  При сключване на застраховката следва да представите на Застрахователя или неговия агент регистрационния талон на МПС и да отговорите вярно и честно на зададените Ви въпроси при попълване на полицата. При сключване на застраховката с полица няма да получите квитанция или разписка за платените суми. Самата полица служи за доказателство, че сте платили, тъй като е отпечатана под контрола на Министерство на финансите. Възможно е ако имате повече МПС и искате специфични условия, да сключите самостоятелен договор със Застрахователя. Към договора ще бъде приложен опис на застрахованите МПС. От Застрахователя следва да получите знак на Гаранционния фонд състоящ се от стикер и талон. Стикера залепвате в долната лява част на предното стъкло на МПС, а талона носите винаги с полицата и при проверка сте длъжен да го покажете на контролните органи.

  СМЯНА НА СОБСТВЕНОСТТА: 

  Ако прехвърлите правото на собственост върху Вашето МПС през срока на застраховката, същата не се прекратява по право. Всички права и задължения по нея преминават върху новият собственик на МПС. За Вас като продавач и за новия собственик на МПС е налице задължение да уведомите Застрахователя си в 7-дневен срок от продажбата. Ако не сторите това, Застрахователя има право да търси от Вас неплатените вноски от Застрахователната премия. Дори и да не уведомите Застрахователя за смяната на собствеността полицата е валидна и при ПТП Застрахователят е длъжен да изплати обезщетение на пострадалото лице.