Анализ на данните от тахограф

Анализа на данните от информацията архивирана от дигиталните тахографи и картите на водачите, както и анализа на тахографските листа за дейността на водачите е абсолютно задължителен процес, чрез които се  извършват редовни проверки за осигуряване на спазването на РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3821/85 и глава ІІ от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 от страна на превозвачите:

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006.

ГЛАВА ІІІ

ОТГОВОРНОСТ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Член 10

 1. Транспортното предприятие не плаща на водачите, които са наети от него или които са предоставени на негово разположение, никакви възнаграждения, дори под формата на премии или добавки към заплатата, свързани с пропътуваните разстояния и/или количеството превозени стоки, ако такова възнаграждение може да застраши пътната безопасност и/или да насърчи нарушение на настоящия регламент.
 2. Транспортното предприятие организира работата на водачите, посочена в параграф 1, по такъв начин, че водачите да са в състояние да спазват Регламент (ЕИО) № 3821/85 и глава ІІ от настоящия регламент. Транспортното предприятие надлежно инструктира водачите и извършва редовни проверки за осигуряване на спазването на Регламент (ЕИО) № 3821/85 и глава ІІ от настоящия регламент.
 3. Транспортното предприятие отговаря за нарушения, извършени от водачи на предприятието, дори ако нарушението е било извършено на територията на друга държава-членка или трета страна. Без да се засяга правото на държавите-членки да търсят пълна отговорност от транспортните предприятия, държавите-членки могат да определят тази отговорност като условна при нарушаване на параграфи 1 и 2 от страна на предприятието. Държавите-членки могат да вземат предвид всяко доказателство, че транспортното предприятие не може основателно да бъде държано отговорно за извършеното нарушение.
 4. Предприятията, изпращачите, спедиторите, туроператорите, основните изпълнители, подизпълнителите и агенциите за наемане на водачи осигуряват, че постигнатото споразумение по договор по отношение на транспортния график е съобразено с настоящия регламент.
 5. а) Транспортно предприятие, което използва превозни средства, които са снабдени със записващо оборудване, отговарящо на изискванията на приложение ІБ към Регламент (ЕИО) № 3821/85 и което попада в обхвата на настоящия регламент:
 6. i) осигурява записването на всички данни от оборудването на превозното средство и от картата на водача на предвидените от държавата-членка интервали и по-честото записване на съответните данни, с цел осигуряване на записването на всички данни относно дейностите, извършени от или за това предприятие;
 7. ii) осигурява съхранението на всички записани данни от оборудването на превозното средство и от картата на водача в продължение на най-малко 12 месеца след записването им и при поискване от страна на инспектор, осигурява достъп до тези данни пряко или дистанционно от помещенията на предприятието;

б) за целите на настоящия параграф Ñзаписванеì се тълкува в съответствие с определението, предвидено в приложение ІБ, глава І, буква т) от Регламент (ЕИО) № 3821/85;

в) максималният период, в рамките на който съответните данни се записват съгласно буква а), i), се определя от Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в член 24, параграф 2.

С цел спестяване на средства от страна на фирмите превозвачи, чрез аутсорцинг на услугата. Нашия високо квалифициран екип от специалисти може да извърши всички тези дейности вместо Вас. Предлагаме услугите чрез нашите специалисти, чиято работа е доказала своята ефективност в множество успешно преминали проверки от контролните органи.

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ НАРУШЕНИЯ

След извършения анализ на данните, се изготвят доклади за извършените нарушения от страна на водачите. Нарушенията могат да бъдат субективни и обективни. Във връзка с изготвения доклад се изискват обяснения и разяснения от страна на водачите в които се описват причините за допускане на съответното нарушение.

 • АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ НАРУШЕНИЯ

Вземайки предвид доклада за нарушения и дадените обяснения от страна на водача, се определя вида им и причините за тяхното допускане. Това дава възможност на организатора на транспорта да предприеме правилните действия за предотвратяването им навреме и да вземе правилните решения.

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТЕН ДНЕВНИК ИЛИ ГРАФИК НА ТРАНСПОРТЕН РАБОТНИК

Изготвянето на такъв дневник, е изискване на ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА и е друго от множеството задължения на превозвача. От него е видно правилното разпределяне на дейностите на транспортния работник, съгласно нормативните изисквания касаещи работно време.

 • АРХИВИРАНЕ И ДИГИТАЛНА ОБРАБОТКА НА ТАХОГРАФСКИ ЛИСТА

            Ние знаем, колко сложен и отнемащ време е анализа на тахографските листа. Нашата компания разполага с необходимия софтуер и хардуер за дигитализиране на тахографските листа и облекчаване на тази дейност. Разполагаме с капацитет за да сме в услуга на нашите клиенти така, че да могат да се концентрират върху основната си дейност.

 • АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Анализът на дейностите Ви дава възможност правилно да разпределяте и планирате работата си, така че да не се допускат нарушения и коректно да изпълнявате поетите ангажименти.

 • КОНСУЛТАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТАХОГРАФИТЕ

Ние можем да проведем обучение на Вашите служители, както и на вашите водачи на товарни автомобили и автобуси относно правилната експлоатация на тахографите, ръчното въвеждане на данни в тахографите, като:

 • начало/край на почивка извън борда на превозното средство;
 • начало/край на работна смяна;
 • начало/край на маршрут за преминаване през определена държава;
 • използване на ферибот/влак,
 • сверяване на часовник по местно време и т.н.
 • Вие може да закупите от нас, одобрен професионален софтуер на български език за анализ на данните от дигиталните тахографи и картите на водачи. Работата с него е напълно интуитивна, което го прави изключително удобен, дори за хора без сериозни компютърни умения. От него може бързо и лесно да вадите всякакви доклади, справки и удостоверения за дейности на всички европейски езици. В него са интегрирани всички действащи регламенти, както и брояч за предстоящи събития. С нашия софтуер може да контролирате изтичане валидността на важни документи не само на автомобила, но и на водача. Няма ограничения върху броя на автомобилите и водачите, има база данни в която се съхраняват всички свалени данни и имате достъп до тях по всяко време за предоставяне на компетентните лица при поискване. Софтуера се продава с еднократен лиценз без да са необходими следващи плащания и е с безплатен ъпдейт. Предназначен е за едно работно място, като не е ограничен от броя на компютрите на които да се инсталира. Има вграден възможност да изпраща данните на e-mail и да ги синхронизира при връзка с FTP сървър, както да пуска съобщения за предстоящи събития по електронната поща.

При нас може да купите и необходимите Ви периферни устройства за сваляне на информацията с безплатно обучение за работа с тях.

Поддържаме наличности на всички видове тахографски шайби и терморолки.

Нормативни актове и наредби: