Административна дейност

Административна дейност

 1. Заверка и настройка на тахографи.
 2. Настройка на скоросто-ограничители.
 3. Архивиране на данни от дигитален тахограф и от карта на водача.
 4. Анализ на архивирани файлове от дигитален тахограф и доклади за извършени нарушения  за предходния месец.
 5. Анализ на архивирани файлове от карта на водача и доклади за извършени нарушения от водача за предходния месец.
 6. Анализ и дигитална обработка на тахографски листа.
 7. Изготвяне на заповеди за наказания във връзка с допуснати нарушения от водачите за предходния месец.
 8. Изготвяне на работен дневник  за транспортен работник.
 9. Монтаж, ремонт, диагностика (цена на сервизен час).
 10. Месечна комплексна цена за анализ на архивираните файлове от дигитален тахограф и карта на водача, дигитална обработка на тахографски листа, изготвяне на работен дневник за транспортен работник, доклади за извършени нарушения от водачите, както и изготвяне на заповеди за наказания във връзка с допуснати нарушения от водачите.
 11. Осигуряване на вещо лице във връзка с изготвяне на автотехническа експертиза в следните специалности: транспортен мениджмънт и логистика, стопанско управление, извършване на периодични прегледи за проверка на превозните средства, превозващи опасни товари.
 12. Предоставяне на правна помощ и юридически консултации при пътно-транспортни произшествия с причинени имуществени вреди по превозните средства или неимуществени вреди (телесни увреждания и стрес);
 13. Образуване на щети и представителство пред застрахователни компании, Гаранционен фонд, НББАЗ и други учреждения, за получаване на обезщетение във връзка с вреди настъпили при ПТП;
 14. Образуване на дела и процесуално представителство пред съдилища за обезщетения за настъпили имуществени и неимуществени вреди, вследствие на пътно-транспортни произшествия;
 15. Предоставяне на консултации, образуване на дела и процесуално представителство пред съдилища при настъпили трудови злополуки, както и представителство пред застрахователи по повод сключени задължителни застраховки „Злополука“ на работниците;
 16. Консултации, обжалване на АУАН и НП, процесуално представителство по дело в административно-наказателни производства пред административни органи и съдилища;
 17. Пълно юридическо обслужване на фирми – регистрация на фирми и вписване на промени в Търговски регистър, изготвяне на договори, пълномощни, консултации по трудово право.
 18. Съдействие по подготовка на документи за:

– издаване и продължаване срока на валидност на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на пътници или товари.

– отразяване на настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници или товари.

– издаване и продължаване срока на валидност на лиценз и удостоверения на ППС за обществен превоз на товари на територията на Република България;

– увеличаване броя на заверени копия към лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници или товари;